ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย

ข้อมูลกรรมการบริษัท

ข้อมูลทางการค้า

ประมาณ บาท

ท่านมีวงเงินเครดิตในการสั่งซื้อ กับซัพพลายเออร์อื่นๆหรือไม่(ถ้ามี กรุณาระบุ)
บาท วัน
บาท วัน
ข้อมูลทางการค้า (กรณีเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัด(ถ้ามี)โปรดระบุ)

ข้อมูลทางการเงินและทางบัญชี

หลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการขออนุมัติวงเงิน และเครดิต ร่วมกับใบสมัครตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขงานขาย/การบริการ (ควรทราบ)


1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย ต้องมียอดจัดซื้อไม่น้อยกว่า 20,000 บาทขึ้นไป

2.ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายในวัน กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้ากับทางบริษัทภายใน 12.00 น. หลังจากเวลานี้แล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันถัดไป

3.ลูกค้าต่างจังหวัด กรุณาระบุขนส่ง ให้เจ้าหน้าที่เราทราบด้วย หลังจากที่ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านแล้วทางบริษัทฯจะทำการแฟ็กซ์เอกสารการจัดส่งให้ท่าน

4.กรณีที่สินค้าเกิดการชำรุด หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนั้น กรุณาแจ้งกลับให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทราบภายใน 48 ชั่วโมง เราจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่านทันที แต่ถ้าหลังจากเวลาที่ระบุไว้ทางบริษัทฯ จะถือว่าสินค้าที่ท่านได้รับไม่เกิดปัญหาแต่ประการใด

5.การส่งเคลมสินค้า กรณีที่สินค้าที่ส่งมาเคลมทางบริษัทจะเร่งดำเนินการณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15วัน แต่กรณีที่สินค้าบางตัวไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้ แต่สินค้านั้นยังอยู่ภายในประกัน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ดูเงื่อนไขรายละเอียดการส่งเคลมสินค้า)

6.กรณีที่ทางลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก หรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ บกพร่องในเรื่องต่างๆ กรุณาโทรแจ้ง 02-599-9999

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวงเงินเครดิตที่จะให้กับกิจการของท่านโดยพิจารณาจาก ที่ตั้งของกิจการ ความเป็นไปได้ของทางบริษัทที่สอดคล้องกับเครดิตเทอม ขึ้นอยู่กับปริมาณ การสั่งซื้อ ความถี่ในการสั่งซื้อ และปัจจัยอื่นๆ แล้วแต่กรณี

ทางบริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่างข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ โดยทางบริษัทฯ ยินดีที่จะอนุญาตให้ทางบริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัดตรวจสอบวงเงินเครดิต และประวัติการชำระเงินกับคู่ค้าที่อ้างถึง ตลอดจนอนุญาตให้ทางบริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี่ จำกัด ตรวจสอบถึงฐานะทางการเงินในบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้ว

SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates